Opolskie bez barier > Rekrutacja

Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 320 osób dorosłych, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym), pracy lub nauki na terenie województwa opolskiego
b) wiek 18 lat i więcej
c) osoby z własnej inicjatywy zgłaszające chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zainteresowane wsparciem)

Osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w pierwszej kolejności:
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby po 50 roku życia
• osoby z obszarów wiejskich
• osoby o niskich kwalifikacjach

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy oraz wykazujących największa lukę kompetencyjną w zakresie umiejętności językowych :
a) kobiety – 5 pkt.
b) osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.
c) osoby w wieku 50 lat i więcej – 5 pkt.
d) osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 10 pkt.
e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie) – 10 pkt.
f) osoby bez zatrudnienia – 5 pkt.
g) osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie „0” – 10 pkt.
h) osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie A1 – A2 – 5 pkt.
i) Osoby ze znajomością TIK na poziomie „0” – 10 pkt.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji w projekcie »

Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek na etapie rekrutacji:
• Dokumenty podstawowe:
  a) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej
  b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy
  c) Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – o ile dotyczy
  d) Oświadczenie o zatrudnieniu – o ile dotyczy
• Osoby zgłaszające się na kurs języka angielskiego oprócz dokumentów podstawowych załączają:
  a) wypełniony test kompetencji językowych – w przypadku osób deklarujących poziom A1 i więcej lub oświadczenie o braku znajomości języka
• Osoby zgłaszające się na komputerowy oprócz dokumentów podstawowych załączają:
  a) wypełniony test kompetencji komputerowych – w przypadku osób deklarujących poziom A  i więcej lub oświadczenie o braku znajomości komputera

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu: MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Sp.k. , ul. Koraszewskiego 8-16; 45-011 Opole.
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@opolskiebezbarier.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów za kryteria premiujące.

Jeśli we wskazanym terminie nie zostanie rekrutowanych 320 osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.
Grupy będą uruchamiane cykliczne (średnio po 10-12 osób).