Opolskie bez barier – szkolenia językowe i komputerowe

Projekt „Opolskie bez barier – szkolenia językowe i komputerowe” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest realizacja kursu z języka angielskiego oraz kursów komputerowych, w ramach którego Uczestnicy/czki uzyskają znajomość nowego języka lub technologii komputerowych lub podniosą dotychczasowe umiejętności w tym zakresie.

Wsparciem zostanie objętych 320 osób (w tym 208 kobiet i 112 mężczyzn) od 18 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych/pracujących/uczących się (zgodnie z KC) na terenie województwa opolskiego Wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie umiejętności językowych i/lub TIK, z własnej inicjatywy zainteresowanych wsparciem.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną przyjęte:
• osoby z niepełnosprawnością- min. 64
• osoby 50 +- min. 64
• osób z obszarów wiejskich- min. 224
• osoby o niskich kwalifikacjach- min. 192

W ramach projektu oferujemy:

» kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2
• czas trwania kursu II semestry po 60 godzin
• podręczniki i ćwiczenia
• egzamin potwierdzający nabyte umiejętności

» i/lub kurs komputerowy na różnych poziomach zaawansowania: A, B
• czas trwania kursu: 96 godzin
• podręczniki, materiały szkoleniowe, teczki, długopis, notatnik
• egzamin potwierdzający nabyte umiejętności

Łączna wartość projektu: 966 354,90 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 869 719,41 PLN.